Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POIG.08.02.00-30-114/14-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej  Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Tytuł projektu:   „ Implementacja systemu B2B dla optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy przedsiębiorstwem „KABLONEX” a jego partnerami”.

Okres realizacji 2014-2015

 

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POIG.04.04.00-30-018/13-00 w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Tytuł projektu:  „Wzrost konkurencyjności firmy Kablonex poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych”

Okres realizacji 2013-2015

 

Umowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w firmie Kablonex”

Okres realizacji 2015-2016

Umowa o dofinansowanie projektu nr WND-RPWP.01.02.04-30-068/14 w ramach Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Schemat IV Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy          de minimis Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-20136

Tytuł projektu: „Nowatorskie technologie w firmie Kablonex”

Okres realizacji 2014-2015

 

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWP.01.02.03-30-065/09-00 w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP Schematu III Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych (stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii doskonałej folii pięciowarstwowej”

Okres realizacji 2010

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWP.01.02.01-30-303/08-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: „ Inwestycje = rozwój Kablonexu”

Okres realizacji 2009-2010

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr SPOWKP/2.3/2/30/1151 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

Tytuł projektu: „Modernizacja zakładu ZPHU Kablonex poprzez zakup zaawansowanych technologicznie linii produkcyjnej”

Okres realizacji 2005-2008

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr 2002/000-580-06.02.-03/15/0719 w ramach Program Phare 2002 Sektorowy Program Rozwoju MŚP i Innowacji Krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych

Tytuł projektu: „Modernizacja Produkcji w ZPHU „Kablonex” Eugeniusz Nawrocki”

Okres realizacji 2005

Umowa o dofinansowanie projektu nr 2003/004-379/05.02/15/0367 w ramach Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw – Inwestycje w technologie i innowacje Rozwoju i modernizacji przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie Funduszu Dotacji Inwestycyjnych

Tytuł projektu: „Nowe technologie w „Kablonexie””

Okres realizacji 2006

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr 2002/000-196.01.04-03-04-15-i-0039 w ramach Program Phare 2002 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w sektorze MSP

Tytuł projektu: „Bezpieczne miejsca pracy w Kablonexie””

Okres realizacji 2005